ประกาศเรื่อง

การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านพลังงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุตามนโยบายด้านการจัดการพลังงานและวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วย โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมีรายชื่อดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

1.จัดหาแนวทางการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดผลประหยัดด้านการอนุรักษ์พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท
2.อบรมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร
3.ตรวจติดตามการปฏิบัติการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กร
4.สรุปผลการดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
5.นำเสนอผลงานที่ได้รับจากการจัดการพลังงาน และแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าของโรงงาน
หรือผู้บริหารได้รับทราบ พร้อมทั้งผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และปรับปรุงแผนการทำงานที่เหมาะสมด้วย
6.สนับสนุนให้เจ้าของโรงงาน หรือผู้บริหารมีส่วนร่วม และส่งเสริมการดำเนินการปฏิบัติตาม
พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดกฏหมาย

 

ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน-2